การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ข่าวประชาสัมพันธ์ ชมรมผู้สูงอายุ

ตามระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี เพื่อให้การดำเนินงานลงทะเบียนผู้มีสิทธิ รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้ผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ยื่นคำร้องต่อที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า  ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบ

 

คอมเมนท์