ขอให้เกษตรกรชะลอการเพาะปลูกข้าวนาปีในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาและผู้ใช้น้ำทุกภาคส่วนใช้น้ำอย่างประหยัด

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตามที่กรมชลประทานได้วางแผนการบริหารจัดการน้ำและการเพาะปลูกพืชฤดูฝน 2558 ในช่วงวันที่ 1 พ.ค.-31 ต.ค.2558 ซึ่งในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีแหล่งน้ำต้นทุนหลักประกอบด้วย เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ รวมกับปริมาณฝนที่ตกลงในพื้นที่รับน้ำของเขื่อน โดยในปีนี้กรมชลประทานได้ส่งน้ำเพาะปลูกข้าวนาปีให้กับพื้นที่ส่วนใหญ่ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.2558 ยกเว้นพื้นที่นำร่องซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวรและโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายม-น่าน ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.2558 เพื่อให้เกษตรกรสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตภายในเดือนก.ค.2558 ก่อนฤดูน้ำหลาก

 

สถานการณ์ฝนปีนี้มีปริมาณฝนตกน้อยกว่าเกณฑ์ที่ประเมินไว้ จากสภาวะดังกล่าว กรมชลประทานจึงขอความร่วมมือให้เกษตรกรในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่ยังไม่ได้เพาะปลูกข้าวนาปี ชะลอการเพาะปลูกออกไปก่อนจนกว่าจะเริ่มมีฝนตกชุกหรือมีปริมาณน้ำเพียงพอต่อการเพาะปลูกประมาณปลายเดือนก.ค.2558 และขอให้ผู้ใช้น้ำทุกภาคส่วนใช้น้ำอย่างประหยัดเพื่อป้องกันการเกิดการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่เอกสารแนบ

คอมเมนท์