การรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรประจำปีงบประมาณ 2558-2559

ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วยพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ.2553 มาตรา 20(4) บัญญัติให้สำนักงานสภาเกษตรแห่งชาติมีอำนาจหน้าที่รับขึ้นทะเบียนเกษตรกร และระเบียลสภาเกษตรกรแห่งชาติ ว่าด้วยการขึ้นทะเียนเกษตรกร พ.ศง2558 ให้เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ จัดให้มีการขึ้นทะเบียนเกษตรกรอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง โดยประกาศกำหนดระยะเวลาในการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรประจำปี รวมทั้งคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ได้รับการขึ้นทะเบียนเกษตรกร เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบดังกล่าว อบต.หนองเต่าจึงประกาศ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

คอมเมนท์