จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า

ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการช่วยเหลือประชาชนในขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย โดยคำนึงถึงสถานะทางการคลังและความจำเป็นเฉพาะนั้น เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ดำเนินงานตามระเบียบด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ จึงจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

 

{pdf=files/ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนม.ค.61.pdf|100%|1050|native}

คอมเมนท์