การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี มีความประสงค์จะรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อมาแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดตามประกาศแนบท้ายนี้

คอมเมนท์