อนุญาตให้บุคคลเข้ารับการศึกษาดูงาน และเดินทางไปราชการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ได้จัดทำโครงการอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารงาน คุณธรรมและจริยธรรมแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ครู พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชนและบุคคลทั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ระหว่างวันที่ 28-31 มกราคม 2561 ณ เทศบาลตำบลเวียงฝาง สถานเกษตรหลวงอ่างขาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มหัตถกรรมจักสานผักตบชวา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา วัดร่องขุ่น จังหวัดเชียงรายและเทศบาลตำบลแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบต่อไปนี้

คอมเมนท์