ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการบทบาทสตรีในการพัฒนาชุมชนตามหลักแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้จัดทำโครงการบทบาทสตรีในการพัฒนาชุมชนตามหลักแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยคณะศึกษาดูงานประกอบด้วย ผู้บริหารท้องถิ่นและสตรีภายในตำบล เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่และผู้สังเกตการณ์ จำนวน 50 คน วันที่ 8 มี.ค.2561 ณ ห้องประชุมช่วงมาลี องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า และศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ สวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง สวนศรียา ตำบลหินตั้ง อ.เมือง จ.นครนายก ในวันที่ 9 มี.ค.2561 นั้น โดยมีรายชื่อต่อไปนี้

{pdf=files/รายชื่บทบาทสตรี 2561.pdf|100%|1050|native}

คอมเมนท์