การรับฟังความคิดเห็นประชาชนในการพิจารณาออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๑

ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า มีความประสงค์ให้มีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2561 เพื่อประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชนในท้องถิ่นหรือเพื่อป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ซึ่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมให้กระทำโดยได้การตราเป็นข้อบัญญัติ จึงได้ประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาออกข้อบัญญัติ การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2561 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบต่อไปนี้

คอมเมนท์