รับลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 ข้อ 7 ภายในเดือนพ.ย.ของทุกปีให้ผู้ที่จะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปในปีงบประมาณถัดไป ลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเอง ณ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นที่ตนเองมีภูมิลำเนา โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เอกสารแนบท้ายประกาศนี้

คอมเมนท์