รับลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 ข้อ 7 ภายในเดือนพ.ย.ของทุกปีให้คนพิการ ลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการในปีงบประมาณถัดไปด้วยตนเองต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนเองมีภุมิลำเนา โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

คอมเมนท์