รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพประจำปีงบประมาณ 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลหนอเงต่า ขอประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยผู้สูงอายุที่มีความประสงค์จะยื่นคำขอลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจะต้องมีคุณสมบัติและดำเนินการตามรายละเอียดประกาศแนบท้ายนี้

คอมเมนท์