การรับโอน (ย้าย) พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า มีความประสงค์จะรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อมาแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า จำนวน 1 อัตรา ดังนี้ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตำแหน่ง ครู ค.ศ.1 ผู้สนใสจสามารถยื่นเอกสารได้ที่สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ 036-776043

คอมเมนท์

เอกสารแนบ