ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านในการติดต่อราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า

ข่าวประชาสัมพันธ์

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ให้เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว เสียค่าใช้จ่ายน้อยลง เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปด้านการบริหารประชาชนให้รองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน ตามโครงการยกเลิกสำเนาเอกสาร (No Copy) และปฏิบัติตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 ข้อ 17 นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า จึงได้ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านในการติดต่อราชการ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

คอมเมนท์

เอกสารแนบ