รายชื่อผู้สูงอายุและผู้พิการที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการประจำปีงบประมาณ 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตามที่อบต.หนองเต่าได้ดำเนินการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ เพื่อรับเบี้ยยังชีพและเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปแล้วนั้น อบต.หนองเต่าจึงขอประชาสัมพันธ์บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพและเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยมีรายละเอียดตามประกาศแนบท้ายนี้

คอมเมนท์