ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบเดือนเมษายน – กันยายน 2561)

การติดตามและประเมินผลแผน ข่าวประชาสัมพันธ์

ตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้เสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ.2561 (รอบเดือนเมษายน – กันยายน 2561) ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561 และรายงานให้สภาท้องถิ่นทราบในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 นั้น อาศัยตามอำนาจแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2458 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 และ 3 พ.ศ.2561 ข้อ 29(3) จึงประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบเดือนเมษายน – กันยายน 2561) ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

คอมเมนท์

เอกสารแนบ