แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1

ข่าวประชาสัมพันธ์ งบประมาณรายจ่ายประจำปี

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้ประชุม เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2561 และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

คอมเมนท์

เอกสารแนบ