รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบ 12 เดือน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่้า ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.21561-2564) ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ.2561 เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ให้ดำเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความต่อเนื่องและเพื่อให้หน่วยยงานใช้เป็นกรอบในการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

คอมเมนท์

เอกสารแนบ