การเก็บ และขนขยะมูลฝอย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วยประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอย พ.ศ.2560 ออกตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า จึงประกาศกำหนดวัดและเส้นทางการเก็บและขนขยะมูลฝอย โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์

เอกสารแนบ