ประกาศรายชื่อผู้ประสบสาธารณภัย (วาตภัย) ปี พ.ศ.2562

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ

ตามที่ได้เกิดเหตุวาตภัยขึ้น ในพื้นที่หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 8 ตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 17.30 น. ก่อให้เกิดความเสียหายต่อที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหาย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้รับแจ้งจากหมู่บ้านประสบสาธารณภัย (วาตภัย) เพื่อรับการช่วยเหลือเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จำนวน 20 ราย โดยมีรายชื่อตามประกาศแนบท้าย

คอมเมนท์