ขอเชิญชวนผู้อยู่ในข่ายชำระภาษี ประจำปี 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ขอเชิญชวนผู้อยู่ในข่ายชำระภาษี ไปชำระภาษี ประจำปี 2561 ตามวันและเวลาต่อไปนี้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบแสดงรายการ (ภ.ร.ด.2) และชำระภาษีตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561 ภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการ (ภ.ป.1) และชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2561 ภาษีบำรุงท้องที่ ยื่นแบบแสดงรายการ (ภ.บ.ท.5) ภายใน 31 มกราคม 2561 และชำระภาษีตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2561 ถึง 30 เมษายน 2561 ณ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า

คอมเมนท์