เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562

ข่าวประชาสัมพันธ์ งานกิจการสภา

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 30 เม.ย.2562 มีมติในการกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562 ระหว่างวันที่ 15-29  สิงหาคม 2562 จึงเรียกประชุมสภาในวันดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

คอมเมนท์