แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)

ข่าวประชาสัมพันธ์ แผนอัตรากำลัง

ตามที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี (ก.อบต.จังหวัดลพบุรี) ได้มีมติเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตำบลปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 ในการประชุมครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 นั้น บัดนี้จึงประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

คอมเมนท์