อนุญาตให้บุคคลเข้ารับการศึกษาดูงานและเดินทางไปราชการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้จัดทำโครงการศึกษาดูงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ประจำปีงบประมาณ 2562 ให้แก่คณะผู้บริหาร ครู ผู้ดูแลเด็ก แม่บ้านประจำศูยนย์พัฒนาเด็กเล็กและบุคลากรทางการศึกษา ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตลาดเกรียบ เทศบาลตำบลตลาดเกรียบ อำเภอบางปะดิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กราชคราม เทศาบาลตำบลราชคราม อำเภอบางไทย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 30 สิงหาคม 2562 นั้น โดยมีรายชื่อตามเอกสารประกาศแนบท้าย

คอมเมนท์