ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งพนักงานขับรถ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2562 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2562 โดยรับสมัครสอบระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม – 6 กันยายน 2562 แล้วนั้น บัดนี้จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ให้เข้ารับการคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรในวันที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมช่วงมาลี โดยนำบัตรประจำตัวผู้สมัครมาในวันการคัดเลือกดังมีรายชื่อตามประกาศแนบท้ายเอกสารนี้

คอมเมนท์