การรับโอน (ย้าย) พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลหรือพนักงานครูส่วนท้องถิ่น เพื่อมาแต่งตั้งเป็นพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล

ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า มีความประสงค์จะสรรหาพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ตำแหน่งสายผู้ปฏิบัติที่ว่าง ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า โดยวิธีการรับโอน (ย้าย) ในตำแหน่ง ครู คศ.1 (ครูผู้ดูแลเด็ก) จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจสามามารถยื่นเอกสารได้ที่ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

คอมเมนท์