กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ.2563

ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วยสถานการณ์ปัญหามลพิษทางอากาศในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ก่อให้เกิดเหตุรำคาญเป็นบริเวณกว้างจนก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชน อาศัยตามอำนาจความในมาตรา 28/1 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560 ประกอบข้อ 4 แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการประกาศพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ.2561 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

คอมเมนท์

เอกสารแนบ