ประกาศรายชื่อผู้ประสบสาธารณภัย (วาตภัย) ที่ได้รับความช่วยเหลือ

ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

ตามที่เกิดเหตุวาตภัย หมู่ที่ 2, 4, 5, 6 และ 7 ตำบลหนองเต่า เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2563 เวลา 17.00 น. และภัยสิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2563 เวลา 18.00 น. ก่อให้เกิดความเสียหายต่อที่อยู่อาศัยของประชาชนนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน ประกอบหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดลองราชการเพื่อช่วยยเหลือผู้ประสบภัยภิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2560 จำนวน 32 ราย จึงประกาศรายชื่อผู้ประสบสาธารณภัย (วาตภัย) ที่ได้รับการช่วยเหลือ รายละเอียดปรากฎตามบัญชีแนบท้าย

คอมเมนท์

เอกสารแนบ