ประชาสัมพันธ์การใช้น้ำฤดูแล้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดลพบุรี ให้ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรในพื้นที่ทราบถึงวัตถุประสงค์ในการสูบน้ำจากคลองชลประทานชัยนาท-ป่าสัก ลงสู่แม่น้ำบางขามและแม่น้ำลพบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่อำเภอเมืองลพบุรี อำเภอบ้านหมี่และอำเภอท่าวุ้ง ในจัดการหาแหล่งน้ำดิบสำหรับทำน้ำประปาหมู่บ้านเพื่อการอุปโภค บริโภคของประชาชน

การปลูกไม้ผลและพืชสวนและการรักษาระบบนิเวศเท่านั้น โดยห้ามไม่ให้เกษตรกรนำน้ำเข้ามาเพื่อทำนาปรังโดยเด็ดขาด รวมทั้งให้ดำเนินการกำจัดวัชพืช พื้นน้ำในลำคลองต่างๆที่น้ำไหลผ่าน รวมทั้งห้ามไม่ให้จัดทำคันกั้นขวางทางน้ำ ทั้งนี้เพื่อให้น้ำในลำคลองสามารถไหลระบายอย่างรวดเร็ว และไปถึงท้ายน้ำเพื่อให้เกษตรกรสามารถใช้น้ำได้อย่างทั่วถึง เว้นแต่กรณีเจ้าหน้าที่ของโครงการชลประทานลพบุรี ที่จะทำคันกั้นน้ำเพื่อเปลี่ยนทางน้ำไปให้พื้นที่อื่น ให้อำเภอจัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบการใช้น้ำในพื้นที่ที่รับผิดชอบและรายงานให้จังหวัดลพบุรีทราบ

คอมเมนท์