ประกาศรายชื่อผู้ประสบสาธารณภัย (วาตภัย) ปี 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ

ตามที่ได้เกิดเหตุวาตภัยขึ้น ในพื้นที่หมู่ที่ 1, 2, 3, 5, 6 และหมู่ที่ 8 ตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 15.00 น. สาธารณภัยดังกล่าวได้สิ้นสุดลงแล้ว เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 17.00 น. ก่อให้เกิดความเสียหายต่อที่อยู่อาศัยประจำได้รับความเสียหาย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้รับแจ้งจากหมู่บ้านฯ เพื่อรับการช่วยเหลือเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีรายชื่อแนบท้ายประกาศ

คอมเมนท์

เอกสารแนบ