ประกาศรายชื่อผู้ประสบสาธารณภัย (วาตภัย) ปี 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ

ตามที่ได้เกิดเหตุวาตภัยขึ้นในพื้นที่หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 8 ตำบลหนองเต่า เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 17.00 น. สาธารณภัยดังกล่าวได้สิ้นสุดลงแล้ว เมื่อเวลา 18.00 น. ก่อให้เกิดความเสียหายต่อที่อยู่อาศัยประจำได้รับความเสียหาย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้รับแจ้งจากหมู่บ้าน เพื่อรับการช่วยเหลือ จำนวน 3 ราย มีรายชื่อผู้ประสบสาธารณภัย (วาตภัย) ดังรายชื่อแนบท้ายประกาศ

คอมเมนท์

เอกสารแนบ