การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า เป็นหน่วยงานภาครัฐที่ต้องบริหารงานภาบใจต้กรอบธรรมาภิบาล โดยการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจะเป็นเครื่องมือหนึ่งในการขับเคลื่อนธรรมภิบาลเพื่อลดปัญหาการทุจริตภาครัฐ เพื่อสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบขององค์กร จึงดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มีรายละเอียดตามเอกสารแแนบท้าย

คอมเมนท์

เอกสารแนบ