รับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (เพิ่มเติม)

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตามที่ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น นั้น เพื่อให้การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรุตามวัตถุประสงค์โดยมีการเปลี่ยนแก้ไขเพิ่มเติมเกณฑ์การตัดสิน โดยมีรายละเอียดดังนี้

คอมเมนท์