รายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลหนองเต่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการบริหารจัดการน้ำเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จากการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ไม่พบปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

คอมเมนท์

เอกสารแนบ