เชิญชวนประชาชนปลูกต้นไม้ในวันวิสาขบูชา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ป่าไม้เป็นสิ่งสำคัญต่อการดำรงชีวิต ป่าไม้เป็นแหล่งวัตถุดิบของปัจจัย 4 ตั้งแต่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค ให้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว การชลประทาน บรรเทาภัยแล้ง อุทกภัย และคุณประโยชน์อื่นๆ อีกมากมาย

คอมเมนท์