ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารงาน คุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้จัดทำโครงการอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารงาน คุณธรรมและจริยธรรมแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. บุคลากร ผู้นำท้องถิ่น อสม. อปพร. ผู้สูงอายุและอาสาสมัครท้่องถิ่นรักษ์โลกขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ระหว่างวันที่ 21-24 กันยายน 2563 ณ จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดระยอง โดยแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วทมโครงการ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์

เอกสารแนบ