งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า

ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ขอประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนที่จะดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 2,194,279 บาท เพื่อแจ้งให้ประชาชนและผู้ที่สนใจได้รับทราบและให้ความร่วมมือในการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณดังกล่าวให้เกิดความคุ้มค่า ประหยัด เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์