ประกาศรายชื่อผู้ประสบสาธารณภัย (วาตภัย) ปี 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตามที่ได้เกิดเหตุวาตภัยขึ้นในพื้นที่หมู่ที่ 8 ต.หนองเต่า อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2563 เวลา 17.00 น. สาธารณภัยดังกล่าวได้สิ้นสุดลงแล้ว ก่อให้เกิดความเสียหายต่อที่อยู่อาศัยประจำได้รับความเสียหาย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ประสบสาธารณภัย (วาตภัย) โดยมีรายชื่อตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์

เอกสารแนบ