พนักงานส่วนตำบลผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับ ดีเด่น รอบการประเมินที่ 2/2563 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ให้องค์การบริหารส่วนตำบลประกาศรายชื่อ พนักงานส่วนตำบล ผู้มีผลการปฏิบัติงานในระดับดีเด่นในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อเป็นการยกย่อง ชมเชยและสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์

เอกสารแนบ