เชิญชวนกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มเกษตรกรที่ต้องการขอกู้ยืมเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดยที่รัฐบาลมีนโยบายเร่งด่วนที่จะฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมชนบทอันเนื่องมาจากวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศ กระทรวงมหาดไทยในฐานที่เป็นกระทรวงหลักในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้แก่ประชาชน จึงได้จัดทำยุทธศาสตร์เศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองขึ้น ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่าจึงขอเชิญชวนกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มเกษตรที่ต้องการขอกู้ยืมเงินทุน เข้าเสนอโครงการขอกู้ยืมเงินทุน กลุ่มอาชีพหรือกลุ่มเกษตรกร กลุ่มละไม่เกิน 100,000 บาท โดยมีเงื่อนไขและรายละเอียดตามเอกสารแนบ

ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่นี่ คลิก

คอมเมนท์