ผลการพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนกรณีประสบสาธารณภัย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วยตำบลหนองเต่า ได้เกิดวาตภัยตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2563 ทำให้มีบ้านประชาชนได้รับความเสียหายต่อทรัพย์สิน และบ้านเรือนประชาชน ได้รับความเสียหาย จำนวน 6 ราย อาศัยตามอำนาจฯ จึงประกาศผลการพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนกรณีประสบสาธารณภัย โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์

เอกสารแนบ