ประกาศรายชื่อผู้ประสบสาธารณภัย (วาตภัย) ปี 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตามที่ได้เกิดเหตุวาตภัยขึ้นในพื้นที่หมู่ที่ 5 ตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 02.00 น. สาธารณภัยดังกล่าวได้สิ้นสุดลงแล้ว เมื่องวันที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 08.00 น. ก่อให้เกิดความเสียหายต่อที่อยู่อาศัยประจำได้รับความเสียหาย จจึงให้การช่วยเหลือ 1 ราย รายชื่อในประกาศแนบท้าย

คอมเมนท์

เอกสารแนบ