รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้รับรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ขากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลพบุรี แล้วนั้น โดยมีรายละเอียดตามเอกสารเแนบท้าย

คอมเมนท์