ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและคัดเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อดำเนนิการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในระหว่างวันที่ 11-12 มกราคม 2564 และทำการสรรหาและเลือกสรรในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 แล้วนั้น บัดนี้การสรรหาและเลือกสรรได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและขึ้นบัญชีเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์