ผลการพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนกรณีประสบสาธารณภัย

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ

ด้วยตำบลหนองเต่า ได้เกิดวาตภัย ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2564 ทำให้บ้านเรือนปชะาชนได้รับความเสียหาย จำนวน 1 ราย โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์

เอกสารแนบ