ประชาสัมพันธ์เชิญชวนกลุ่มอาชีพหรือเกลุ่มเกษตรกรที่ต้องการขอกู้ยืมเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน พ.ศ.2541 ให้ดำเนินโครงการสนับสนุนเงินทุนสำหรับกลุ่มอาชีพหรือเกษตรกร เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ขอเชิญชวนกลุ่มอาชีพหรือเกษตรกรที่ต้องการขอกู้ยืมเงินทุน เข้าเสนอโครงการขอกู้ยืมเงินทุนกลุ่มละไม่เกิน 100,000 บาท ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ

คอมเมนท์