ขอความร่วมมือไม่ทิ้งขยะมูลฝอยลงในที่หรือทางสาธารณะ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้ดำเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี 2564 และขับเคลื่อนโครงการลพบุรีเมืองสะอาด ดังนั้น จึงขอความร่วมมือประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่ให้ทิ้งขยะ สิ่งปฏิกูล มูลฝอยในภาชนะหรือที่ที่ทางราชการจัดไว้ และไม่ทำด้วยประการใดๆ เป็นเหตุให้ขยะ สิ่งปฏิกูล มูลฝอย เศษหิน ดิน ทราย ตกหล่นบนทางจราจร หรือไหล่ทาง ซึ่งหากฝ่าฝืนจะมีความผิดตามกฎหมาย โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์