จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า

ข่าวประชาสัมพันธ์ งานกิจการสภา

เพื่อให้การดำเนินการจัดการเลือกตึ้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่าและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงประกาศจัดตั้ง “ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า” ขึ้น  ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า โดยมีราละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์