กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ข่าวประชาสัมพันธ์ งานกิจการสภา

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นสมควรให้การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลนั้น อาศัยตามความมาตราในมาตรา 22 แห่งพรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง พ.ศ.2560 และมาตรา 142 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงออกประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งฯ ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดให้มีการเลือก โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์