ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ไปแล้วนั้น อาศัยตามอำนาจตามความในมาตรา 17 และ 106 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 ผลการเลือกตั้งมีรายชื่อตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์

เอกสารแนบ