ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตามที่ได้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ไปแล้วนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17 และ 179 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 โดยมีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์

เอกสารแนบ